Adatkezelési tájékoztató

Ismerje meg milyen módon kezeljük
és védjük adatait.

1
Adatkezelési tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt lehetősége nyíljon
az adatkezeléssel érintett személyeknek (cégünk ügyfelei, illetve termékeink, szolgáltatásaink
iránt érdeklődő személyek; vagy egyéb érintettek) a cégünk adatkezelésével kapcsolatos
információk, valamint jogaik és jogorvoslati lehetőségeik megismerésére.
I. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Az Adatkezelő neve: Asah Line Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 2022. Tahitótfalu, Villasor 13.
Cégjegyzékszáma: 13-09-110299
Az adatkezelőt a cégnyilvántartásba bejegyző bíróság:Cégbíróság
Az adatkezelő adószáma: 13832397-2-13
Az adatkezelő statisztikai számjele: 13832397702211313
Az Adatkezelő elérhetőségei:
postai cím: 2022. Tahitótfalu, Villasor 13.
elektronikus elérhetősége (e-mail cím): zcsori@asahline.hu
honlap címe: http://www.asahline.hu
II. Fogalommagyarázat
Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére
vagy előrejelzésére használják;
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a
személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen
további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes
adatot nem lehet kapcsolni;
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
2
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatfeldolgozás: Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi
Adatkezelési tevékenység.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Adatkezelési Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az
adatkezelésre vonatkozó bármely jogszabály együttesen.
Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv;
Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: a) személyes adatoknak az Unióban
megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi
helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes
adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben
kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy
valószínűsíthetően jelentős mértékben érint Érintetteket;
3
III. Az Adatkezelés céljai, jogalapjai és a kezelt személyes
adatok köre. valamint tárolásuk időtartama:
Az adatkezelés célja: az adatkezelésnek annak minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának.
Cégünk mindig szem előtt tartja, hogy az adtkezelésnek tisztességesnek és törvényesnek kell
lennie.
Az adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis az egyes személyes
adatokat csak a célhoz kötötten, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.
Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:
a) az érintett(például Ön) hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több
konkrét célra is;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (például
Ön) az egyik fél,
c) az adatkezelés a fenti szerződés megkötését megelőzően szükséges, éspedig az érintett
(például az Ön) kérésére történő lépések megtételéhez;
d) az adatkezelés az adatkezelőre (cégünkre) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
e) az adatkezelés az érintett (például Ön) vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő (cégünk) vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.
Kivételt jelent ez alól, ha ezen jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett
olyan jogos érdekei, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Különösen ilyen kivételnek minősül, ha az érintett gyermek.
Különleges adat az Adatkezelési Jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint akkor
kezelhető, ha az érintett írásban hozzájárul az adatkezeléshez.
Az adatkezelés időtartama: Cégünk fő szabályként köteles törölni minden olyan személyes
adatot,
– amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
– ha az adatkezelés egyedüli jogalapja az érintett (például az Ön) hozzájárulása, és az
érintett személy visszavonta hozzájárulását,
– illetve amely adatkezeléshez nincs jogszabályi jogalap,
– nem szükséges jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez,
– nem szükséges cégünk létfontosságú vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez (a fenti
megszorításokkal).
Cégünk az alábbi célokból kezelheti adatait: (az egyes célok mellett feltűntetjük az
adatkezelés jogalapját, és kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát is)
– Kapcsolatfelvétel cégünkkel honlapunkon keresztül
Ha a kapcsolatfelvételt Ön kezdeményezi, az alábbi adatok arra szükségesek, hogy
vissza tudjunk jelezni az Ön számára.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Név, email cím
Az adatkezelés időtartama: a kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően
törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan adatkezelés, amelyekről az
alábbiakban esik szó.
4
– A cégünk termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődők számára történő ajánlat
adása
Az adatkezelés jogalapja: az adatok felvételénél az Ön hozzájárulása (a
kapcsolatfelvételnél megadott hozzájárulást egyben az ajánlatadáshoz megadott
hozzájárulásnak is tekintjük), a további adatkezelés során a szerződés megkötését
megelőzően szükséges lépések megtétele
A kezelt személyes adatok köre: Személyazonosító adatok (pl: magánszemély vagy
egyéni vállalkozó neve, egyéni vállalkozó székhelye, azonosítószáma, adószáma),
elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), jogi személy esetén a
természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe
Az adatkezelés időtartama: Az ajánlati kötöttség lejáratát követően az adatok törlésre
kerülnek (kivéve ha szerződés vagy megrendelés jön létre, ez esetben az alább leírt
időtartam irányadó)
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudunk ajánlatot
adni az Ön számára.
– A cégünkkel történő szerződéskötés, vagy megrendelés leadása
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása,
A kezelt személyes adatok köre: Személyazonosító adatok (pl: magánszemély vagy egyéni
vállalkozó neve, egyéni vállalkozó székhelye, azonosítószáma, adószáma), elérhetőségi adatok
(levelezési cím, email, telefonszám), jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó
neve, telefonszáma és e-mail címe; a szolgáltatás megfizetésével kapcsolatos adatok (pl.:
a megrendelő bankszámlaszáma, számlavezető bankjának neve.)
Az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt
időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok (jelen tájékoztató kiadásának
időpontjában, 2018.05.22-én ez a szerződés megszűnését követő 8 év). A
magánszemély ügyfél elérhetőségi adatai valamint a jogi személy megrendelő
esetében a magánszemély kapcsolattartó elérhetőségi adatai annak kérésére a
szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a megrendelő is teljesítette minden
kötelezettségét, , vagy a magánszemély kapcsolattartó munkaviszonya megszűnt az
ügyféllel.
Amennyiben a szerződés mégsem jön létre, a felvett adatokat 1 év eltelte után töröljük.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudjuk megkötni
Önnel a szerződést vagy nem tudjuk felvenni a megrendelést.
– Cégünkkel megkötött szerződés, vagy az Ön által leadott megrendelés teljesítése
Ide tartozik a megrendelt tréning megtartása, vagy a megrendelő munkavállalóiról
készített hatékonysági felmérés, stb. A munkahatékonysági felmérés keretében
munkavégzési profilt készítünk az adott munkavállalóval kapcsolatban, de a profil
készítése közben nem használunk fel számítástechnikai eszközöket.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl.: a tréninget
igénybe vevő személy neve, a hatékonysági felmérésben érintett munkavállaló neve,
utóbbi esetében a munkavégzés során végrehajtott egyes cselekmények illetve azok
időtartama), a tréninget igénybe vevő személy elérhetőségi adatai (levelezési cím,
email, telefonszám), továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély
kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai (telefonszám, e-mail cím); a
szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok ( pl: bankszámlaszám,
számlavezető bank neve)
5
Az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt
időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. A magánszemély ügyfél elérhetőségi
adatai valamint a jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó
elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a
megrendelő is teljesítette minden kötelezettségét, vagy a magánszemély kapcsolattartó
munkaviszonya megszűnt az ügyféllel.
A munkahelyi hatékonyságra vonatkozó felmérés adatait a megrendelő részére történő
átadást követően haladéktalanul töröljük
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudjuk
megkezdeni a szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítését.
– Cégünk ügyfélnyilvántartó / partner nyilvántartó rendszerének üzemeltetése
Az ügyfélnyilvántartó rendszer célja, hogy segítse a szerződések teljesítését, az
ügyfelekkel, illetve partnerekkel történő kapcsolatfelvételi adatok könnyű
elérhetőségét, vagy a megrendelések tárgyalási szakaszában a kapcsolattartást.
Az adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke, amely a működőképességünkhöz,
szolgáltatásaink színvonalának fenntartásához fűződik.
A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: egyéni
vállalkozó neve, székhelye, azonosítószáma, adószáma) elérhetőségi adatok
(levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) jogi személy megrendelő esetében a
magánszemély kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai -telefonszám és email cím);
Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 8 év, vagy
amennyiben nem jön létre szerződéses kapcsolat, akkor a kapcsolatfelvételt követő 5
év.
– Cégünk beszállítóival történő kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az adatok felvételénél az Ön, mint beszállító hozzájárulása,
a további adatkezelés során pedig az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl.: egyéni
vállalkozó neve, székhelye, azonosítószáma, adószáma), elérhetőségi adatok
(levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy esetében a magánszemély
kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; fizetési adatok (pl.:
bankszámlaszám, számlavezető bank neve)
Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat megszűnését / egyedi megrendelés
leadását követő 8 év. Az egyéni vállalkozók elérhetőségi adatai valamint a jogi
személyek magánszemély kapcsolattartójának neve és elérhetőségi adatai annak
kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, amennyiben a beszállító
teljestette valamennyi szerződéses kötelezettségét, és a garanciális időszak is lejárt,
vagy a magánszemély kapcsolattartó munkaviszonya megszűnt a beszállítóval.
– Facebook oldal üzemeltetése
Cégünk saját oldalt tart fenn a Facebook közösségi portálon. Az adatkezelés célja
cégünk ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele,
nyereményjátékok promotálása.
Az adatkezelés jogalapja: a cégünk Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- gombra
kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással Ön hozzájárul a cégünk híreinek és
ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
A Facebook portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található
adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen vagy
https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat.
6
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
A kezelt Személyes Adatok köre: cégünk adminisztrátora, mint facebook-felhasználó,
láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja
azok nyilvános adatlapját.
Az adatok tárolásának ideje: Amikor Ön a követés, vagy kedvelés gombok
visszavonására kattint, akkor megszűnik a facebook portálon való kapcsolata az
Adatkezelővel.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem kap
automatikus értesítést a Facebooktól az ottani oldalunkon közzétett új információkról.
– Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja hogy Önt értesíthessük üzleti ajánlatainkról, vagyis marketing
tartalmú üzeneteket küldjünk az ön számára e-mailen
Nem minősülnek hírlevélnek a következő esetek: ha az e-mail cím kezelése elsősorban
az érintett azonosítását szolgálja, pl. regisztrációkor, vagy megrendelés esetében,
fizetéskor, vagy a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a
kapcsolattartást szolgálja. Ezen kívül az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy
az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő
bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás egyértelmű és kifejezett
szándéknyilvánítással történik.
A kezelt adatok köre: email cím, név.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig. Ha
egyéb típusú kapcsolatban is álluk a hírlevél küldésen kívül (pl.: korábban egy
terméket rendelt tőlünk), akkor a hírlevél lemondása esetén továbbra is kezelni fogjuk
adatait, azzal, hogy további hírlevelet nem küldünk az Ön számára.
– Elégedettség-felmérés
Előfordulhat, hogy szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése céljából megkeressük
elégedettség-felmérési kérdőívekkel.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, melyet az elégedettségfelmérő kérdőív
kitöltésével ad meg.
A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok elérhetőségi
adatok (kapcsolattartó,1levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy
megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó fentiek szerinti elérhetőségi
adatai;
az igénybe vett szolgáltatás megnevezése; a vásárolt termék neve,
a szolgáltatás igénybe vételének, termék megvásárlásának dátuma.
Az adatok tárolásának ideje: az adatokat az Adatkezelő a kérdőív felvételét követő 1
éven belül törli.
Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott
ügyfélre nem visszavezethető, az ügyféllel nem összekapcsolható adatokat az
Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye, hogy nem tudja
elmondani számunkra a szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét.
7
Kérjük, hogy amennyiben adataiban változás következik be, úgy arról 8 napon belül értesítse
az adatkezelőt, ugyanis szolgáltatásainkat csak ebben az esetben tudjuk a megfelelő
színvonalon nyújtani az Ön számára.
Felhívjuk a figyelmét, hogy lényeges eltérés van a termékek, szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódó célú adatkezelések és a marketing (vagy ehhez kapcsolódó) célú adatkezelések
között. A marketing-hozzájárulás bármikor visszavonható és az érintett személy (például az
Ön) személyes adatait cégünk marketing-tárgyú nyilvántartásából törölni kell. Ezzel szemben
a termékek, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban (vagy ehhez kapcsolódóan, pl
követeléskezelés miatt) kezelt adatok bizonyos jogszabályokban meghatározott esetekben
vagy cégünk jogos érdeke fennállása esetében az adatkezelési hozzájárulás visszavonását
követően sem kerülnek törlésre meghatározott időpontig. Ez esetben ugyanis egyes személyes
adatok törlése akár érvényes szerződések ellehetetlenülését okozná, ha ilyen esetekben is az
érintett kérelmére törölni kellene a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adataikat,
vagy pl. nem tudna eleget tenni cégünk az őt jogszabály alapján terhelő kötelezettségeinek
bírósági eljárás esetén.
IV. Adatok forrása:
Az adatok az érintettől (vagyis Öntől) kerülnek beszerzésre, kivéve azt az esete, ha a
munkavállalói hatékonyság felmérése esetén a munkáltatótól kapjuk a munkavállaló nevét.
V. Adatkezelési műveletek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az adatkezelési műveletek a következőek lehetnek: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás,
közlés továbbítás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az egyes adatkezelési műveleteket azon személyek végezhetik, illetve az adatokat azok
ismerhetik meg, akiknek munkakörét képezi a kapcsolódó tevékenység. Így különösen a
munkakörüknél fogva a tréninget tartó dolgozók, vagy a munkahelyi hatékonyságfelmérést
végző dolgozók.
Az Adatkezelő a szervezetén belül a személyes adatok munkavállalók által történő
megismerhetőségének szabályrendszerét a belső szervezeti és működési szabályai határozzák
meg. Az Adatkezelő munkavállalói csak olyan mértékben jogosultak megismerni az Ön
személyes adatait, amilyen mértékben az szükséges feladataik elvégzéséhez és titoktartási
kötelezettség terheli őket.
Megismerik továbbá az adatokat az adatfeldolgozást végzők egyes munkavállalói, továbbá
azok, akik részére- az érintett hozzájárulása, illetve törvény rendelkezése folytán továbbításra
kerülnek személyes adatai.
VI. Adattovábbítás
Az adattovábbítás az adatnak egy harmadik személy számára (lásd a Címzett definícióját a
fogalommeghatározások között) történő átadása, vagy hozzáférhetővé tétele.
Cégünk személyes adatot csak az Adatkezelési Jogszabályok szerinti feltételek esetén és
mértékben ad ki. A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha
– Ön hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás) vagy
8
– az Adatkezelési Jogszabályok azt megengedik, illetve előírják (pl. tájékoztatás
felügyeleti hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire), vagy
– a szerződés teljesítéséhez szükséges.
– szúk körben, ha cégünk jogos érdeke lehetővé teszi (pl: követelések jogi úton történő
érvényesítése, biztonsági szolgálta vagy beléptetőrendszer, távfelügyeleti rendszer
üzemeltetője)
Tájékoztatjuk, hogy munkavállalói hatékonyság felmérése esetén az adatok a felmérés
megrendelője részére továbbításra kerülnek.
Európai Union kívülre történő adattovábbítás
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az Európai Unió területén kívülre nem továbbítjuk
VII. Adatfeldolgozók
Cégünk jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére és a számára adatok átadására.
Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozásra történő adatátadást, adatfeldolgozó igénybevételét
az Adatkezelési Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, hanem csak az érintettek
tájékoztatásához. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag technikai feladatként cégünk rendelkezései
szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes
adatokat a cégünk rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozók köre változhat, listájukat a mellékletben találja meg.
VIII. Adatbiztonság
Az adatok tárolása és feldolgozása cégünk székhelyén, telephelyén történik;
adatfeldolgozással járó tevékenységek esetében előfordulhat, hogy nem a fent nevezett
helyszínen, hanem az adatfeldolgozó székhelyén, telephelyén történik.
Cégünk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását (vagyis hogy védett legyen a jogosulatlan
hozzáféréssel szemben),
– jogosulatlan megváltoztatása elleni védelmet,
– rendelkezésre állását (az adatok az arra jogosultak számára hozzáférhetőek) és
– az adatok hitelességét, pontosságát, naprakészségét.
Cégünk az adatfeldolgozókkal történő együttműködése során is szem előtt tartja az
adatbiztonság követelményét, ezért a velük kötött szerződés garanciákat tartalmaz az
adatkezelés biztonságára vonatkozóan, például a technikai- szervezési előírásokat, az
adatfeldolgozói munkavállalóinak titoktartási kötelezettségét illetően. Szintén ezt a célt
szolgálja, hogy az adatfeldolgozó cégünk előzetes engedélyével vehet igénybe további
adatfeldolgozót.
Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen
biztonságos adattovábbításnak. Cégünk a weblapján keresztül történő adattovábbításért
azonban nem tud teljes felelősséget vállalni.
9
IX. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett személyek (köztük az Ön) jogaira vonatkozó általános szabályok:
Ön bármikor fordulhat Cégünkhöz a lent meghatározott típusú kérelmekkel, mi pedig a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt álláspontunkról, vagy az esetlegesen
megtett intézkedéseinkről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról cégünk a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha cégünk nem ért egyet az Ön kérelmével, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja Önt az álláspontjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.
Cégünk az Ön alábbi típusú kérelmeit díjmentesen teljesíti. Ha az Ön kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor cégünk, figyelemmel az
adminisztratív költségekre: a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó
jellegének bizonyítása cégünket terheli.
Amennyiben cégünknek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével
kapcsolatban, további információk nyújtását kérhetjük a kérelmező személyazonosságának
kétséget kizáró megállapítása céljából.
Az Önt megillető egyes jogok:
Hozzáférési jog (más néven tájékoztatáshoz való jog)
Ön jogosult arra, hogy cégünktől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait
kezeli-e cégünk; és ha kezeli, akkor a következő információkról is:
a) az adatkezelés céljairól;
b) a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
c) azon címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat közöljük (vagy
fennáll az esélye, hogy közöljük),
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;
e) az Ön következő jogairól: kérelmezheti cégünktől az Önre vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
g) ha az adatokat nem Öntől szereztük be, akkor az adatok forrására vonatkozó minden
információról;
h) abban az esetben, ha cégünk alkalmaz ilyen eljárást, akkor az automatizált döntéshozatalról
vagy profilalkotásról ismertetést adunk, és információt nyújtunk, hogy az ilyen adatkezelés Önre
nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatokat Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítjuk, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítás adatbiztonságát védő
megfelelő garanciákról.
Ha kérelmezi, akkor cégünk az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolatát az Ön
rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat
elektronikus formátumban fogjuk rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.
A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje cégünktől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy
kiegészítését.
10
A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, Ön jogosult a hozzájárulást bármikor
visszavonni. Felhívjuk figyelmét, hogy ha az adatkezelésnek van a hozzájáruláson kívül más
jogalapja is, akkor a hozzájárulás visszavonása nem vezet az adatkezelés megszűnéséhez.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontját megelőző adatkezelés
jogszerűségét.
A törléshez való jog
Ön jogosult kérelmezni, hogy cégünk törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi
esetekben:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az
adatkezelésre;
d) Ön a személyes adatoknak a marketing célú kezelése ellen tiltakozik;
e) a személyes adatait jogellenesen kezeltük;
f) a személyes adatokat a cégünkre vonatkozó Adatkezelési Jogszabályban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
g) a személyes adatok gyűjtésére a 16 év alattiak részére felkínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatosan került sor.
A törlésre való kérelmet nem kell teljesítenie cégünknek, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését kötelezően előírja cégünk számára valamely adatkezelésre
vonatkozó jogszabály;
c) A GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdek miatt;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történő adatkezelés esetében; vagy
e) valamely személy jogi igényeinek az érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés.
Az elfeledtetéshez való jog
Ha a cégünk a fent leírtak alapján az Ön kérésére törölni köteles az Ön bármely személyes adatát,
akkor megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az Ön
adatait kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy ezen személyes adatok másolatának törlését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti, hogy cégünk korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) Cégünk már nem kívánja tovább kezelni az Ön személyes adatait, de Ön igényli az adatkezelés
folytatását, mert szüksége van arra, hogy valamely jogi igényét érvényesíteni tudja; vagy
d) Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapítjuk, hogy cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
11
Az adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az Ön által Cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
– széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, továbbá
– jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, –ha az jogos
érdeken alapuló, ideértve a profilalkotást is.
Ebben az esetben cégünk a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön vagy más érintett
érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése direkt marketing céljából történik, Ön jogosult arra, hogy
tiltakozzon személyes adatai ilyen célból történő kezelése ellen. Ez esetben a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jog
Abban az esetben, ha cégünknél egy automatizált adatkezelésen alapuló eljárás van folyamatban,
Ön jogosult
– tájékoztatást kapni arról, hogy ez milyen hatással lehet Önre nézve,
– kérelmezni cégünktől, hogy automatizált döntés helyett ember végezze el az önre
vonatkozó műveletet
– kifogást benyújtani az automatizált döntéshozatal ellen.
Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az Ön és a cégünk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát a cégünkre vonatkozó olyan Adatkezelési Jogszabály teszi lehetővé, amely az Ön
jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az automatizált döntéshozatal az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben
– cégünk elutasítja az Ön fentiekben leírt jogaira vonatkozó kérelmét, és Ön nem ért egyet
cégünk ezen döntésével; vagy
– cégünk az Ön jogainak gyakorlása kapcsán leírt határidőt elmulasztja,
akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül –
bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása
szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.
Ön kezdeményezheti az adatvédelmi hatóság eljárását is
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 – 1 – 391-1400
fax: +36 – 1 – 391-1410).
12
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat
panasszal.
Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a cégünknél benyújtható
tiltakozás, panasz lehetőségével.
Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
Vállalatunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről
az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.
Mellékletek:
1. A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája
1. számú melléklet: A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája (a
teljesség igénye nélkül)
GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.)
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grt.)
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény (Katv.)
A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a 112 § szól a végrehajtási záradék
tartalmáról)

13
2. számú melléklet
A.D.K. Kft. könyvelő
RLB60 Bt. számlázó program
ID-Pentacom Kft. honlap kezelő
MiniCRM Kft. marketing